DOBRODOŠLI NA WEB SITE STAR JELA DOO PRIJEPOLJE

Nova sušara, kotlarnica i parionica.

kotlarnica

Firma STAR JELA je u poslednjem kvartalu 2018. godine pustila u rad sušaru, kotlarnicu i parionicu.

Klasične sušare za sušenje svih vrsta drveta. Najsavremenije sušare sa rekuperatorima i pomoćnim klapnama proizvođača NIGOS Niš. Kapacitet sušara 4 x 100m3 i 1 x 80m3 ukupno 480m3.

Konvencionalan (klasičan) način sušenja je do sada najčešće primenjivan u praksi, jer su sušare u tehničkom smislu relativno jednostavne, čak i za velike kapacitete (preko 100m3 građe). One ne zahtevaju specijalno održavanje, a problem velike potrošnje energije se ublažava upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla. 

U novije vreme se sve više koriste rekuperatori u cilju smanjivanja potrošnje toplotne energije. Sušenje se obavlja razmenom unutrašnjeg vlažnog vazduha sa spoljašnjim. Kod sušara sa rekuperatorima se vrši razmena toplote između vazduha koji izlazi i vazduha koji ulazi u sušaru. Na taj način se postiže ušteda toplotne energije i do 30%. Osim uštede toplotne energije upotrebom rekuperatora se skraćuje vreme sušenja i poboljšava kvalitet sušenje građe.

Parionica za indirektno parenje drveta kapaciteta 40m3. Pod parenjem rezane građe podrazumeva se takav postupak gde se građa izlaže delovanju zasićene vodene pare određene temperature i određenog pritiska. Parenje može biti direktno (kada se zasićena vodena para proizvodi u kotlarnici, a u parionicu se doprema parovodom), ili indirektno (kada se vodena para proizvodi neposredno u parionici). Ciljevi parenja rezane građe su različiti, a osnovni je da se izvrši promena boje. Ovo je naročito izraženo kod bukovine koja ima manje ili veće učešće neprave srži (lažne srčevine), čija se boja znatno razlikuje od boje okolnog drveta.

 

Sve novosti...